สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน : เลขที่เอกสาร, เรื่อง, หมวดหมู่ หรือ วันที่ โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
***หมายเหตุ : สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
 เลขที่เอกสารเรื่องหมวดหมู่วันที่ลงหนังสือView 
 
 
 
No results found.
หนังสือเวียน
Displaying 1-5 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 กค 0405.2/ว 136การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณสมิต ก่อสร้าง และนายสมศักดิ์ บุญญาโยธิน)22 ก.ย. 25604
 ศธ 0501(1)/ว 210สกอ. ขอส่งสำเนาหนังสือกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0521/ว 4225 ลว 12 ก.ย.60 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมส่งผลงานประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "เมืองสมุนไพร"22 ก.ย. 25602
 ศธ 0501(1)/ว 207สกอ. ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนมาก ที่ ศธ 0235/12949 ลว 11 ก.ย.60 เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยขอความร่วมมือให้หน่วยงานร่วมประดับธงชาติไทย22 ก.ย. 25602
 ศธ 0501.(1)/ว 211สกอ. ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา ที่ ศธ 0235/13009 ลว 12 ก.ย. 60 แจ้งการออกกฎกระทรวงของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย พ.ศ.256022 ก.ย. 25602
 ศธ 0585.02/ว 2426ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 256022 ก.ย. 25603

หนังสือราชการทั่วไป
Displaying 1-5 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 งปพ/2190/59ขอแจ้งผลการประชุม ก.บ.ม.ร. วาระที่ 4.22 ครั้งที่ 31/2559 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.59 เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหง (สำนักงานอธิการบดี)7 ต.ค. 2559352
 การกำหนดรหัสพยัญชนะ 6 พ.ค.57การกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยรามคำแหง12 ธ.ค. 2557603
 ศธ 0518.37/286ขออนุมัติเลขที่หนังสือของคณะธุรกิจการบริการ6 พ.ค. 2557597
 18738_31Oct56แจ้งผลการประชุม ก.บ.ม.ร. (ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)1 พ.ย. 2556495
 2166_56ขออนุมัติเลขหนังสือของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่1 ก.พ. 2556220

ข้อบังคับ
Displaying 1-5 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 3.19_20July60ฉ2ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256025 ก.ค. 256060
 2.17_20July60ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษา การศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรี พ.ศ.256025 ก.ค. 256091
 2.3_Ma_15June60ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.256026 มิ.ย. 256067
 2.1_Ma_15June60ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ.256026 มิ.ย. 256074
 2.24_29May60ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษา การศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต พ.ศ.25605 มิ.ย. 256064

ระเบียบ
Displaying 1-5 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 7.10_20July60ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการให้ทุนเสนอผลงานทางวิชาการแก่ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.256025 ก.ค. 256064
 7.7_15June60ฉ3ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว (ฉบับที่ 3) พ.ศ.256026 มิ.ย. 2560124
 4.41_28Apr60ระเบียบ ม.ร. ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนการเรียนการสอนของอาจารย์ พ.ศ.2551 พ.ศ.256011 พ.ค. 256065
 4.39_28Apr60ระเบียบ ม.ร. ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนส่งเสริมคณาจารย์ที่สามารถใช้เทคโนโลยีสื่อสารในการเรียนการสอน พ.ศ.2546 พ.ศ.256011 พ.ค. 256057
 1.28_23Feb60ฉ.2ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิและหนังสือรับรองบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.256029 มี.ค. 2560108