สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน : เลขที่เอกสาร, เรื่อง, หมวดหมู่ หรือ วันที่ โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
***หมายเหตุ : สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
 เลขที่เอกสารเรื่องหมวดหมู่วันที่ลงหนังสือView 
 
 
 
No results found.


ข้อบังคับ
Displaying 31-35 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 1.3_Phd22oct58ฉ2ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษา หลักสูตรโครงการศึกษาภาคพิเศษระดับดุษฎีบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.255829 ต.ค. 2558278
 8.8_23Sep58ฉ2ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการสอบสวนพิจารณาทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.255829 ก.ย. 2558330
 2.36_29July58ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาชั้นปริญญาตรี คณะธุรกิจการบริการ พ.ศ.255824 ส.ค. 2558484
 3.62_29July58ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานคณะธุรกิจการบริการ พ.ศ.255824 ส.ค. 2558398
 2.33_17June58ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษาชั้นปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค พ.ศ.25587 ส.ค. 2558273

ระเบียบ
Displaying 31-35 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 7.46_15Jan59ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการจ้างอาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ.255910 ก.พ. 2559526
 6.20_15Jan59ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยเงินสวัสดิการค่าธรรมเนียมต่ออายุวีซ่าและใบอนุญาตทำงานในประเทศ พ.ศ.255910 ก.พ. 2559121
 4.39_1oct56ฉ3ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนส่งเสริมคณาจารย์ที่สามารถใช้เทคโนโลยีสื่อสารในการเรียนการสอน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.255623 ธ.ค. 2558215
 4.41_1oct56ฉ2ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนการเรียนการสอนของอาจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.255623 ธ.ค. 2558162
 7.47_22oct58ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการให้อาจารย์ไปสอนหรือวิจัย ณ สถาบันหรือองค์การอื่น พ.ศ. 255829 ต.ค. 2558170