สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน : เลขที่เอกสาร, เรื่อง, หมวดหมู่ หรือ วันที่ โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
***หมายเหตุ : สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
 เลขที่เอกสารเรื่องหมวดหมู่วันที่ลงหนังสือView 
 
 
 
No results found.
หนังสือเวียน
Displaying 26-30 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 ปณท บก.(ธก)/432ขอเชิญร่วมการกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 256028 ก.ย. 256013
 กค 0405.2/ว 137แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (10 ราย 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.พี.พัฒนกิจ จ.ชัยภูมิ และนายพยัคฆ์ คุณอุดม ...ฯ)25 ก.ย. 25609
 งปพ./1481ขอแจ้งผลการประชุม ก.บ.ม.ร. วาระที่ 5.1 ครั้งที่ 18/2560 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกาา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 256025 ก.ย. 256026
 กค 0405.2/ว 136การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณสมิต ก่อสร้าง และนายสมศักดิ์ บุญญาโยธิน)22 ก.ย. 256011
 ศธ 0501(1)/ว 210สกอ. ขอส่งสำเนาหนังสือกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0521/ว 4225 ลว 12 ก.ย.60 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมส่งผลงานประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "เมืองสมุนไพร"22 ก.ย. 25605


ข้อบังคับ
Displaying 26-30 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 3.63_17Nov59ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.255922 พ.ย. 2559181
 8.17_29Sep59ฉ3ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยการจ้าง อัตราค่าจ้างและเงินประจำตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย งบรายได้ ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.255922 ต.ค. 2559262
 8.23_25Aug59ฉ2ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25592 ก.ย. 2559309
 7.4_25Aug59ฉ3ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25592 ก.ย. 2559253
 8.22_30June59ฉ2ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.255915 ก.ค. 2559310

ระเบียบ