สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน : เลขที่เอกสาร, เรื่อง, หมวดหมู่ หรือ วันที่ โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
***หมายเหตุ : สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
 เลขที่เอกสารเรื่องหมวดหมู่วันที่ลงหนังสือView 
 
 
 
No results found.
หนังสือเวียน
Displaying 16-20 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 ศธ 0527/ว 15830ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร7 ต.ค. 256014
 ศธ 0501(1)/ว 219สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งสำเนาหนังสือสโมสรโรตารีเจริญนครฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเยาชนไทยให้มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและร่วมพัฒนาประเทศ ตามรอยพระยุคลบาทพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ชิงถ้วยพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี7 ต.ค. 256021
 ศธ 0501(1)/ว 220สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งสำเนาหนังสือ 2 เรื่อง 1.การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2560 2.ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ7 ต.ค. 256010
 ดศ (สรอ) 510/2560/ว.2674แจ้งปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai)28 ก.ย. 256024
 ศธ 04007.220/ว 17580ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ (29 ตุลาคม 2560)28 ก.ย. 256017


ข้อบังคับ
Displaying 16-20 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 2.33_29May60ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษา การศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค พ.ศ.25605 มิ.ย. 256045
 2.17_Ma_29May60ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษา การศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท พ.ศ.25605 มิ.ย. 256077
 8.21_28Apr60ฉ.2ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256011 พ.ค. 256096
 7.4_28Apr60ฉ.4ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.256011 พ.ค. 256064
 8.31_20Mar60ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยการแต่งตั้งหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าหน่วย พ.ศ.256024 เม.ย. 2560135

ระเบียบ
Displaying 16-20 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 7.49_17Nov59ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการบริหารงานสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย พ.ศ.255922 พ.ย. 2559207
 1.1_Ph_20Oct59ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการบริหารโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ พ.ศ.255922 พ.ย. 2559215
 7.38_29Sep59ฉ4ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการจ้างผู้เกษียณอายุราชการหรือบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.255922 ต.ค. 2559285
 4.1_Ma_29Sep59ฉ4ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการบริหารการเงินการศึกษาภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.255922 ต.ค. 2559357
 1.19_29Sep59ฉ4ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ.255922 ต.ค. 2559355