สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน : เลขที่เอกสาร, เรื่อง, หมวดหมู่ หรือ วันที่ โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
***หมายเหตุ : สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
 เลขที่เอกสารเรื่องหมวดหมู่วันที่ลงหนังสือView 
 
 
 
No results found.
หนังสือเวียน
Displaying 6-10 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 มศป.ศศว.0503/วขอเชิญร่วมบุญมหากุศลถวายผ้ามหากฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 256027 ต.ค. 25609
 13921_2560แจ้งกรณีถึงแก่กรรม บิดาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชา แดงจำรูญ คณะศึกษาศาสตร์27 ต.ค. 25607
 ศธ 0501(1)/ว 226สกอ. ส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ กก 0100/ว 3551 ลว 25 ก.ย.60 เรื่อง ขอความร่วมมือการส่งเสริม "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" หรือ "Amazing Thailand Tourism Year 2018"21 ต.ค. 256012
 ศธ 0543/ว 1966ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 256021 ต.ค. 256019
 มรพ.05.385/2560ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์21 ต.ค. 256013


ข้อบังคับ
Displaying 6-10 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 3.13_5Oct60ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) หลักสูตรภาคปกติ พ.ศ.256020 ต.ค. 256010
 3.2_5Oct60ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) พ.ศ.256020 ต.ค. 256011
 8.17_5Oct60ฉ4ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยการจ้าง อัตราค่าจ้างและเงินประจำตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย งบรายได้ ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.256020 ต.ค. 256028
 2.37_21Sep60ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวนักศึกษา พ.ศ.256029 ก.ย. 256027
 3.19_20July60ฉ2ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256025 ก.ค. 256092

ระเบียบ
Displaying 6-10 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 4.39_28Apr60ระเบียบ ม.ร. ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนส่งเสริมคณาจารย์ที่สามารถใช้เทคโนโลยีสื่อสารในการเรียนการสอน พ.ศ.2546 พ.ศ.256011 พ.ค. 256074
 1.28_23Feb60ฉ.2ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิและหนังสือรับรองบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.256029 มี.ค. 2560126
 1.7_23Feb60ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการสอบซ่อม พ.ศ.256029 มี.ค. 2560145
 1.6_23Feb60ฉ.2ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256029 มี.ค. 256077
 1.2_Br_23Feb60ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับผู้เข้าศึกษาสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ.256029 มี.ค. 256082