สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน : เลขที่เอกสาร, เรื่อง, หมวดหมู่ หรือ วันที่ โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
***หมายเหตุ : สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา

ข้อบังคับ

Perpage:
Displaying 1-10 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 
 
 
 2.38_24Oct60ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการปรับอักษรระดับคะแนนสำหรับผู้ที่เคยเป็นนักศึกษาและผู้เข้ารับการศึกษาโดยไม่รับปริญญามหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.256028 ต.ค. 256032
 1.20_24Oct60ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยการปรับอักษรระดับคะแนนสำหรับผู้ที่เคยเป็นนักศึกษาและผู้เข้ารับการศึกษาโดยไม่รับปริญญามหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.256028 ต.ค. 256030
 7.5_24Oct60ยกเลิกข้อบังคับ ม.ร.ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งคณบดี รองคณบดี ผอ.สถาบัน รอง ผอ.สถาบัน ผอ.สำนัก รอง ผอ.สำนัก หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา ผอ.สำนักงานอธิการบดี ผอ.กอง และหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะ สถาบัน สำนัก พ.ศ.2551 พ.ศ.256028 ต.ค. 256051
 3.38_5Oct60ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยโครงการศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) พ.ศ.256020 ต.ค. 256013
 3.24_5Oct60ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ พ.ศ.256020 ต.ค. 256012
 3.13_5Oct60ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) หลักสูตรภาคปกติ พ.ศ.256020 ต.ค. 256010
 3.2_5Oct60ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) พ.ศ.256020 ต.ค. 256011
 8.17_5Oct60ฉ4ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยการจ้าง อัตราค่าจ้างและเงินประจำตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย งบรายได้ ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.256020 ต.ค. 256028
 2.37_21Sep60ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวนักศึกษา พ.ศ.256029 ก.ย. 256027
 3.19_20July60ฉ2ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256025 ก.ค. 256093