สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน : เลขที่เอกสาร, เรื่อง, หมวดหมู่ หรือ วันที่ โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
***หมายเหตุ : สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา

ข้อบังคับ

Perpage:
Displaying 1-10 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 
 
 
 3.19_20July60ฉ2ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256025 ก.ค. 256059
 2.17_20July60ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษา การศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรี พ.ศ.256025 ก.ค. 256090
 2.3_Ma_15June60ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.256026 มิ.ย. 256066
 2.1_Ma_15June60ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ.256026 มิ.ย. 256073
 2.24_29May60ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษา การศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต พ.ศ.25605 มิ.ย. 256063
 2.36_29May60ฉ2ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษา ชั้นปริญญาตรี คณะธุรกิจการบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25605 มิ.ย. 256052
 2.33_29May60ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษา การศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค พ.ศ.25605 มิ.ย. 256038
 2.17_Ma_29May60ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษา การศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท พ.ศ.25605 มิ.ย. 256059
 8.21_28Apr60ฉ.2ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256011 พ.ค. 256079
 7.4_28Apr60ฉ.4ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.256011 พ.ค. 256052