สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน : เลขที่เอกสาร, เรื่อง, หมวดหมู่ หรือ วันที่ โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
***หมายเหตุ : สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา

หนังสือราชการทั่วไป

Perpage:
Displaying 1-8 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 
 
 
 งปพ/2190/59ขอแจ้งผลการประชุม ก.บ.ม.ร. วาระที่ 4.22 ครั้งที่ 31/2559 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.59 เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหง (สำนักงานอธิการบดี)7 ต.ค. 2559397
 การกำหนดรหัสพยัญชนะ 6 พ.ค.57การกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยรามคำแหง12 ธ.ค. 2557630
 ศธ 0518.37/286ขออนุมัติเลขที่หนังสือของคณะธุรกิจการบริการ6 พ.ค. 2557616
 18738_31Oct56แจ้งผลการประชุม ก.บ.ม.ร. (ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)1 พ.ย. 2556518
 2166_56ขออนุมัติเลขหนังสือของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่1 ก.พ. 2556234
 ทปม27June55แจ้งผลการประชุม ทปม. (แนวปฏิบัิติในการเสนอเรื่องให้ผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการ)27 มิ.ย. 2555442
 ศธ 0518.35/5ขออนุมัติอักษรย่อของสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน11 ต.ค. 2554255
 16877_52ขออนุมัติเลขที่ออกหนังสือและพยัญชนะย่อของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์28 ต.ค. 2552209