View : 18738_31Oct56

ปิดหน้าต่าง
หมวดหมู่หนังสือราชการทั่วไป
เลขที่เอกสาร18738_31Oct56
วันที่ลงหนังสือ1 พ.ย. 2556
เรื่องแจ้งผลการประชุม ก.บ.ม.ร. (ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
เรียนคณะ/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/หน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย
หน่วยงานงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ที่อยู่หน่วยงาน
ผู้ออก
ตำแหน่ง
เอกสารแนบ18738_31Oct56_C2_2013_1390291295_18738_56.PDF
View518
เอกสารแนบ :
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
ปิดหน้าต่าง