View : 2685/2563

ปิดหน้าต่าง
หมวดหมู่คำสั่ง ม.ร.
วันที่ลงหนังสือ11 ก.ย. 2563
เลขที่เอกสาร2685/2563
ลงวันที่11 ก.ย. 2563
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการพิมพ์ข้อสอบส่วนภูมิภาค (สอบซ่อมของภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562)
เรียนอธิการบดี/รองอธิการบดี/คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/กอง/หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ/หัวหน้างาน/ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หน่วยงานงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
รายละเอียด21 ราย 1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ประธานกรรมการ ...ฯ
ผู้ออกผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เอกสารแนบC7_2020_1599809573_2685_2563-Y.pdf
View137
ผู้บันทึกข้อมูลOnanong
เอกสารแนบ :
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
ปิดหน้าต่าง