View : กค 0405.2/ว 135

ปิดหน้าต่าง
หมวดหมู่หนังสือเวียน
เลขที่เอกสารกค 0405.2/ว 135
วันที่ลงหนังสือ13 ก.ย. 2560
เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำลองชัยคอนกรีต และนายสุขสันต์ ชัยวงศ์)
เรียนคณะ/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง/หน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย
หน่วยงานกระทรวงการคลัง
ที่อยู่หน่วยงาน
ผู้ออก
ตำแหน่ง
เอกสารแนบC1_2017_1505297155_5725_2560.pdf
View11
เอกสารแนบ :
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
ปิดหน้าต่าง