View : 2.1_Ma_15June60

ปิดหน้าต่าง
หมวดหมู่ข้อบังคับ
เลขที่เอกสาร2.1_Ma_15June60
วันที่ลงหนังสือ26 มิ.ย. 2560
เรื่องข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ.2560
เรียนคณะ/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง/หน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย
หน่วยงานงานสารบรรณ กองกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง อ้างอิงการประชุมสภา ม.ร. ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
ที่อยู่หน่วยงาน
ผู้ออกนายวิรัช ชินวินิจกุล
ตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง
เอกสารแนบC3_2017_1498444664_2.1_Ma_15June60.pdf
View95
เอกสารแนบ :
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
ปิดหน้าต่าง