View : งปพ/2190/59

ปิดหน้าต่าง
หมวดหมู่หนังสือราชการทั่วไป
เลขที่เอกสารงปพ/2190/59
วันที่ลงหนังสือ7 ต.ค. 2559
เรื่องขอแจ้งผลการประชุม ก.บ.ม.ร. วาระที่ 4.22 ครั้งที่ 31/2559 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.59 เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหง (สำนักงานอธิการบดี)
เรียนคณะ/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/หน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย
หน่วยงานงานสารบรรณ กองกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง อ้างอิงการประชุม ก.บ.ม.ร. วาระที่ 4.22 ครั้งที่ 31/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559
ที่อยู่หน่วยงาน
ผู้ออกนายจักรกฤช ศรีธนกฤช
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง
เอกสารแนบC2_2016_1475812743_15031_2559.pdf
View397
เอกสารแนบ :
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
ปิดหน้าต่าง