สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน : เลขที่เอกสาร, เรื่อง, หมวดหมู่ หรือ วันที่ โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
***หมายเหตุ : สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
 เลขที่เอกสารเรื่องหมวดหมู่วันที่ลงหนังสือView 
 
 
 
No results found.
หนังสือเวียน
Displaying 1-5 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 15029_2560แจ้งกรณีถึงแก่กรรม มารดา นายรณฤทธิ์ เสาแก้ว สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล20 พ.ย. 25604
 ชบ 54706/ว 3512ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสร้างสถานที่พักฟื้นผู้ป่วยโรคเอดส์ (วันเสาร์ที่่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐)10 พ.ย. 256010
 กค 0405.2/ว 168การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (บริษัท เรืองพิบูลย์วิศวกรรม จำกัด และนายตรีเดช ศรีไทย)8 พ.ย. 256010
 วธ 0503.9/ว 6428กรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคณะนักแสดงที่มีความสามารถทางด้านการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน เข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปี 2561-25623 พ.ย. 256013
 13931_2560แจ้งกรณีถึงแก่กรรม บิดานางเพ็ญจันทร์ ทองเนื้อแปด กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี27 ต.ค. 256013

หนังสือราชการทั่วไป
Displaying 1-5 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 งปพ/2190/59ขอแจ้งผลการประชุม ก.บ.ม.ร. วาระที่ 4.22 ครั้งที่ 31/2559 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.59 เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหง (สำนักงานอธิการบดี)7 ต.ค. 2559397
 การกำหนดรหัสพยัญชนะ 6 พ.ค.57การกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยรามคำแหง12 ธ.ค. 2557630
 ศธ 0518.37/286ขออนุมัติเลขที่หนังสือของคณะธุรกิจการบริการ6 พ.ค. 2557616
 18738_31Oct56แจ้งผลการประชุม ก.บ.ม.ร. (ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)1 พ.ย. 2556518
 2166_56ขออนุมัติเลขหนังสือของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่1 ก.พ. 2556234

ข้อบังคับ
Displaying 1-5 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 2.38_24Oct60ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการปรับอักษรระดับคะแนนสำหรับผู้ที่เคยเป็นนักศึกษาและผู้เข้ารับการศึกษาโดยไม่รับปริญญามหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.256028 ต.ค. 256032
 1.20_24Oct60ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยการปรับอักษรระดับคะแนนสำหรับผู้ที่เคยเป็นนักศึกษาและผู้เข้ารับการศึกษาโดยไม่รับปริญญามหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.256028 ต.ค. 256030
 7.5_24Oct60ยกเลิกข้อบังคับ ม.ร.ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งคณบดี รองคณบดี ผอ.สถาบัน รอง ผอ.สถาบัน ผอ.สำนัก รอง ผอ.สำนัก หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา ผอ.สำนักงานอธิการบดี ผอ.กอง และหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะ สถาบัน สำนัก พ.ศ.2551 พ.ศ.256028 ต.ค. 256051
 3.38_5Oct60ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยโครงการศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) พ.ศ.256020 ต.ค. 256013
 3.24_5Oct60ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ พ.ศ.256020 ต.ค. 256012