สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน : เลขที่เอกสาร, เรื่อง, หมวดหมู่ หรือ วันที่ โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
***หมายเหตุ : สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
 เลขที่เอกสารเรื่องหมวดหมู่วันที่ลงหนังสือView 
 
 
 
No results found.
หนังสือเวียน
Displaying 1-5 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 ศธ 0501(1)/ว 92สกอ. ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 4365 ลว 23 มี.ค.61 ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาสมุทรปราการ เขต 1 จำนวน 2 ฉบับ18 เม.ย. 25617
 ศธ 0501(1)/ว 92สกอ. ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 4635 ลว 28 มี.ค.61 ส่งสำเนาหนังสือสือ ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม18 เม.ย. 25613
 ศธ 0501(1)/ว 495สกอ. ส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว(ล) 7730 ลว 15 มี.ค.61 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน18 เม.ย. 25612
 ศธ 0201.3/1318การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561 (วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ จ.สงขลา)18 เม.ย. 25612
 ศธ 6013/ว 051การจัดทำหนังสือถึงผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน/หน่วยงานในส่วนของวิทยาเขต/วิทยาลัย18 เม.ย. 25619

หนังสือราชการทั่วไป
Displaying 1-5 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 งปพ/2190/59ขอแจ้งผลการประชุม ก.บ.ม.ร. วาระที่ 4.22 ครั้งที่ 31/2559 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.59 เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหง (สำนักงานอธิการบดี)7 ต.ค. 2559522
 การกำหนดรหัสพยัญชนะ 6 พ.ค.57การกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยรามคำแหง12 ธ.ค. 2557724
 ศธ 0518.37/286ขออนุมัติเลขที่หนังสือของคณะธุรกิจการบริการ6 พ.ค. 2557703
 18738_31Oct56แจ้งผลการประชุม ก.บ.ม.ร. (ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)1 พ.ย. 2556606
 2166_56ขออนุมัติเลขหนังสือของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่1 ก.พ. 2556313

ข้อบังคับ
Displaying 1-5 of 1 result.
 เลขที่เอกสารเรื่องวันที่ลงหนังสือView 
 2.40_15Feb61ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมของนักศึกษาต่างสถาบันการศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่ใช้ห้องปฏิบัติการของคณะทัศนมาตรศาสตร์ พ.ศ.256119 ก.พ. 256176
 2.39_15Feb61ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่ใช้ห้องปฏิบัติการของคณะทัศนมาตรศาสตร์ พ.ศ.256119 ก.พ. 256162
 8.32_15Feb61ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง ออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ.256119 ก.พ. 2561112
 8.26_15Feb61ฉ2ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256119 ก.พ. 256190
 3.2_29Dec60ฉ2ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมาหวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256025 ม.ค. 256190